امروز : یکشنبه دوم مهر 1402
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


کارگاه مرکزی کامپیوتر 1

                                                            کارگاه مرکزی کامپیوتر1


تصویر کلی از سایت