امروز : دوشنبه چهارم مهر 1401
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


آزمایشگاه ماشین الکتریکی 1

 آزمایشگاه ماشین الکتریکی 1
استاد مسئول آزمایشگاه: دکتر احسان نجفی

 

درباره آزمایشگاه:

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی از دروس اصلی رشته برق میباشد. هدف این آزمایشگاه تحلیل عملکرد موتورها و ژنراتورهای DC میباشد. نتایج و منحنی های به دست آمده در محیط عملی دید مناسبی به دانشجویان برای درک بهتر عملکرد ماشین های DCارائه میدهد.

 

شرح درس

 1. ایمنی برق وآشنایی با تجهیزات حفاظتی
 2. آزمایش ژنراتور تحریک مستقل (بررسی منحنی مشخصه بی باری و مشخصه خارجی ژنراتور)
 3. آزمایش ژنراتور شنت (بررسی منحنی مشخصه بی باری و مشخصه خارجی ژنراتور)
 4. آزمایش ژنراتور سری (بررسی منحنی مشخصه خارجی ژنراتور)
 5. آزمایش ژنراتور کمپوند (بررسی منحنی مشخصه خارجی ژنراتور)
 6. آزمایش موتور سری (بررسی منحنی سرعت بر حسب جریان در موتور سری)
 7. آزمایش موتور شنت ( بررسی مشخصه گشتاور- سرعت)
 8. آزمایش موتور کمپوند اضافی و نقصانی

 

لیست تجهیزات موجود آزمایشگاه

 1. مجموعه آزمایش ماشین های الکتریکی AC و DC _ شرکت رایان نیک
 2. مجموعه آزمایش ماشین های الکتریکی AC و DC _ شرکت سازه پردازان مروارید جنوب
 3. مجموعه آزمایش موتور و ژنراتور تحریک مستقل و شنت _ شرکت مجتمع تحقیقاتی علوم و فنون امام حسن (ع)
 4. مجموعه آزمایش موتور و ژنراتور سری_ شرکت مجتمع تحقیقاتی علوم و فنون امام حسن (ع)
 5. مجموعه آزمایش موتور و ژنراتور کمپوند _ شرکت مجتمع تحقیقاتی علوم و فنون امام حسن (ع)
 6. رئوستا (مقاومت اهمی) _ شرکت برنا الکترونیک
 7. ماشین هایDC _ شرکت آلمانی SIEMENS
 8. ماشین DC کمپوند _ شرکت GEORGII KOBOLD
 9. ماشین DC _ شرکت GROSCHOPP
   
 تصویر کلی از آزمایشگاه