امروز : شنبه پنجم مهر 1399
 

در حال حاضردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر درارای پنج گروه آموزشی است و در پنج رشته کارشناسی و هفت رشته کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد:
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات
کارشناسی مهندسی برق - کنترل
کارشناسی مهندسی برق - قدرت
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
کارشناسی مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری
کارشناسی ارشد مهندسی کنترل
کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای  قدرت.
کارشناسی ارشد  مهندسی  الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
کارشناسی ارشد مهندسی  مخابرات سیستم
کارشناسی ارشد  مهندسی  مدارهای مجتمع الکترونیک
کارشناسی ارشد مهندسی  مخابرات میدان امواج
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار.