امروز : شنبه پنجم مهر 1399
ماده 39 آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 
 وظیفه مدیر گروه عبارت است از:
 
الف- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضاء گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و ارائه گزارش آن به رئیس دانشگاه.
ب- ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضاء گروه.
ج- نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی
د- تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشگاه.
ه- تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیصلاح.
و- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشگاه برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشگاه ارسال کرده است.
ز- پیشنهاد نیاز های مالی گروه به رئیس دانشگاه.
ج- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ،کتاب ها، نشریه های مورد نیاز گروه به رئیس دانشگاه.
ط- پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راسا یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است، به رئیس دانشگاه برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.
ی- ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشگاه.