لیست اعضای هیئت علمی دانشکده عمران
ردیفنام ونام خانوادگیرشتهمرتبه علمیدانشکدهروزمهآخرین مدرک تحصیلی
1عبدالرضا کریمیمحیط زیستاستادیارعمرانروزمهدکترا
2بیت اله بدرلوعمران-سازهاستادیارعمرانروزمهدکترا
3مرتضی جیریایی شراهیعمراناستادیارعمرانروزمهدکترا
4علیرضا ضیاءعمراناستادیارعمرانروزمهدکترا
5علی عطارزادهعمران-آباستادیارعمرانروزمهدکترا

 
دانشکده مهندسی عمران
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 6641601-0251 - فاکس: 6641604 -0251
پست الکترونیک:: ece@qut.ac.ir