امروز : چهارشنبه بیست و ششم تیر 1398
آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی


شرح وظایف

شرح وظایف کارشناسان آزمایشگاههاوکارگاهها:

1- آماده نمودن لوازم و تجهیزات مورد نیاز اساتید و دانشجویان قبل از شروع کلاس های کارگاهی و آزمایشگاهی
2-حفــظ و نگهــداری امـــــوال آزمایشــگاه ها و کارگاه ها
3- انجام اقدامات لازم جهــت کالیبراسیون ؛ تعمیر و یا تعویض تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
4-هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی مرتبط و روسای محترم دانشکده؛ جهت تجهیز یا تاسیس آزمایشگاه یا کارگاه ها ی مورد نیاز
5-به روز رسانــی اطلاعــات مربوط به آزمایشگاهها و کارگاهها
6-انجام امور محولــه در راستای اجرای بخشنامه های داخلی و خارجی
7- گزارش امور بازسازی؛مرمت آزمایشگاهها و کارگاههای تحت نظارت به رئیس آزمایشگاه مرکزی به عنوان مدیر اداره امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها

شرح وظایف رئیس آزمایشگاه مرکزی:
 1- نظارت وکنترل درخواستهای مربوط به تجهیزات وموادمصرفی آزمایشگاههاوکارگاهها براساس نیازوصرفه وصلاح واحد
2-    اخذ مجوزهای لازم جهت احتساب هزینه خرید تجهیزات در قالب بودجه پژوهشی
3-   ارتباط مستمر باکارشناسان آزمایشگاه وکارگاه ومدیران گروههای آموزشی درحل وفصل مسایل مربوط به آزمایشگاهها و کارگاهها
4-     پیشبینی وبرنامه ریزی جهت تاسیس آزمایشگاهها و کارگاههای موردنیازگروههای آموزشی
5-    انجام هماهنگی های لازم جهت تعمیر، سرویس و یا کالیبراسیون تجهیزات موجود
6-   اجرای دقیق بخشنامه های سازمان مرکزی ویاداخلی واحد درخصوص آزمایشگاهها و کارگاهها
7-   هماهنگی مرخصیها وماموریتهای کارکنان تحت نظارت این اداره
 
همچنین  برخی از فعالیتهای جاری این اداره به قرار زیر می باشد:
1- اظهار نظر کارشناسی در خرید تجهیزات و دستگاه ها
2- صدور مجوز احتساب هزینه خرید تجهیزات و دستگاه ها از محل بودجه پژوهشی
3-  ارزشیابی و رتبه بندی آزمایشگاه ها و کارگاه ها
4- مدیریت همه جانبه کارکنان بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir