امروز : شنبه سیزدهم آذر 1400


دکتر محسن نجفی

مسئول آزمایشگاه مرکزی

شماره تماس: 02536641601 داخلی 141

    آزمایشگاه مرکزی دانشگاه وظیفه رسیدگی به تمامی امور آزمایشگاهی و کارگاهی رشته های مرتبط را عهده دار بوده و فعالیت های آن بخش عمده ای از واحدهای عملی-آزمایشگاهی این رشته ها را پوشش می دهد. تامین تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی، سرویس و کالیبراسیون دستگاه های موجود، نظارت بر کارکرد کارشناسان آزمایشگاه، شبکه سازی آزمایشگاهی، تامین استانداردهای الزامی در فضاهای آزمایشگاهی و نظارت بر ایمنی و سلامت کارشناسان و دانشجویان از اهم فعالیت های این اداره است. دانشگاه صنعتی قم با در اختیار داشتن بیش از 20 فضای اختصاصی و 50 آیتم آموزشی و پژوهشی آزمایشگاهی و کارگاهی در دانشکده های مختلف و سایت اصلی آزمایشگاه مرکزی، خدمات مهمی را به دانشجویان، اعضا محترم هیات علمی و تمامی مخاطبان این خدمات ارایه نموده است.