امروز : شنبه سیزدهم آذر 1400
آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی


آزمایشگاه ها

آزمایشگاه مرکزی

گروه آموزشی

محل استقرار

نام آزمایشگاه / کارگاه

ردیف

مدیریت امور پژوهشی

سالن شماره یک آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه اسپکتروسکوپی

1

مدیریت امور پژوهشی

سالن شماره دو آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه میکروسکوپ اتمی

2

مدیریت امور پژوهشی

سالن شماره سه آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه عمومی

3

مدیریت امور پژوهشی

سالن شماره چهار آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه آماده سازی نمونه ها

4

مدیریت امور پژوهشی

سالن شماره پنج آزمایشگاه مرکزی

سرور مرکزی

5

مدیریت امور پژوهشی

محوطه اداری و مالی

آزمایشگاه مرکزی

6

دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی

محل استقرار

نام آزمایشگاه / کارگاه

ردیف

عمران

حیاط مرکزی

آزمایشگاه عمران

1

مکانیک

محوطه سلف سرویس

آزمایشگاه مکانیک سیالات

2

مکانیک

محوطه سلف سرویس

آزمایشگاه مقاومت مصالح

3

مکانیک

محوطه سلف سرویس

آزمایشگاه ترمودینامیک

4

مکانیک

محوطه سلف سرویس

آزمایشگاه ارتعاشات

5

فنی و مهندسی

محوطه سلف سرویس

کارگاه عمومی

6

فنی و مهندسی

محوطه سلف سرویس

کارگاه جوش

7

مکانیک

محوطه سلف سرویس

کارگاه اتومکانیک

8

فنی و مهندسی

حیاط مرکزی

کارگاه ماشین ابزار

9

فنی و مهندسی

حیاط مرکزی

کارگاه ریخته گری

10

مکانیک

محوطه سلف سرویس

آزمایشگاه کنترل فرایند

11

پلیمر

محوطه سلف سرویس

کارگاه پلیمر

12

پلیمر

محوطه اداری و مالی

آزمایشگاه خواص مواد

13

پلیمر

خیابان اصلی

آزمایشگاه سینتیک پلیمریزاسیون

14

پلیمر

خیابان اصلی

آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها

15

مکانیک

خیابان اصلی

آزمایشگاه تاسیسات

16

دانشکده برق و کامپیوتر

گروه آموزشی

محل استقرار

نام آزمایشگاه / کارگاه

ردیف

برق

خیابان اصلی

آزمایشگاه مدار و الکترونیک 1

1

برق قدرت

خیابان اصلی

آزمایشگاه قدرت

2

برق مخابرات

خیابان اصلی

آزمایشگاه آنتن و مخابرات

3

برق

خیابان اصلی

آزمایشگاه مدار الکترونیک 2

4

برق

حیاط مرکزی

کارگاه برق

5

برق

حیاط مرکزی

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

6

برق

خیابان اصلی

آزمایشگاه تحقیقاتی کارشناسی ارشد

7

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

محل استقرار

نام آزمایشگاه / کارگاه

ردیف

فیزیک مهندسی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه فیزیک مدرن

1

فیزیک مهندسی

ساختمان انفورماتیک

آزمایشگاه فیزیک پایه 1

2

فیزیک مهندسی

ساختمان انفورماتیک

آزمایشگاه فیزیک پایه 2

3

فیزیک مهندسی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه حالت جامد 1

4

فیزیک مهندسی

دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه حالت جامد 2

5

فیزیک مهندسی

محوطه اداری و مالی

آزمایشگاه اپتیک

6

عمومی

محوطه اداری و مالی

آزمایشگاه شیمی آلی

7

عمومی

محوطه اداری و مالی

آزمایشگاه شیمی عمومی

8