امروز : شنبه سیزدهم آذر 1400
اهداف و وظایف این اداره عبارتند از:
     - مجری خط مشی و دستورالعمل های بالادستی آزمایشگاهی و گارگاهی
     -  نظارت برمراکز آزمایشگاهی تحت پوشش وتحلیل نتایج وانجام اقدامات قانونی درصورت نیاز
     - انعکاس بخشنامه ها و دستورالعمل ها به بخش های تحت پوشش
     - انجام مکاتبات اداری و استعلام دانشگاه ها
     - برگزار کننده جلسات آموزشی (کارگاه وکنفرانس) جهت کارشناسان ومسؤلین فنی تحت پوشش
     - تنظیم آمار و اطلاعات آزمایشگاههای تحت پوشش وتهیه گزارشات آمار عملکرد اداره
     - ارزیابی نقشه ها و پلان های آزمایشگاه ها وبازدید اولیه از مکانهای پیشنهادی جهت تغییرات مورد نیاز آزمایشگاهی و کارگاهی
     - اظهار نظر کارشناسی در مورد تمامی مسایل مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها
     - تدوین برنامه عملیاتی اداره امور آزمایشگاه ها متناسب با نیازها
     - رسیدگی به شکایات و دریافت شکواییه از سوی مراجعین به آزمایشگاههای تحت پوشش
     - تذکرات شفاهی و ‌کتبی لازم به مسئولین فنی آزمایشگاهها
     - بررسی درخواستهای تأسیس و راه اندازی
     - جمع آوری مدارک و مستندات و ایجاد دستور جلسه جهت طرح در شورای آزمایشگاهها
     - پاسخ به استعلام دانشگاه های کشور
     - بازدید و نظارت مستمر از آزمایشگاه ها و کارگاه ها
     - بازدید نهایی از آزمایشگاههای درحال تاسیس
     - برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مستمر و کارشناسی آزمایشگاهی از نظر دارا بودن شرایط استاندارد و رعایت اصول فنی و تشخیصی –تعداد پرسنل–دارا بودن فضای قابل قبول–کیفیت وسایل وملزومات و کیت ها و معرف ها و تدوین و تنظیم و تطبیق موازین علمی و فنی و قانونی و خط مشی لازم و ابلاغ به آزمایشگاهها
     - برنامه ریزی جهت جذب نیروی فنی مشمولین طرح نیروی انسانی
  - ارتباط مستمر با کارشناسان آزمایشگاه وکارگاه و مدیران گروههای آموزشی درحل وفصل مسائل مربوط به آزمایشگاه/کارگاه و نظارت وکنترل درخواستهای مربوط به تجهیزات ومواد مصرف یا آزمایشگاههاوکارگاهها بر اساس نیاز و صرفه و صلاح واحد
     - برنامه ریزی جهت اجرای سیاست های وزارت متبوع در ارتباط با اعمال استانداردسازی آزمایشگاهها