امروز : دوشنبه سی ام اردیبهشت 1398
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی نجوم آماتوری

انجمن علمی نجوم آماتوری
دبیر انجمن علمی:
محمد مهدی قاصدی
تاریخ تشکیل انجمن:
1390
اعضای شورای مرکزی انجمن:
امیرحسین رحیم دباغ ،نرکس عزت پور،مریم بنکدار، ریحانه دهقانی
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir