امروز : شنبه هشتم آذر 1399
بسیج اداری

بسیج اداری


ماموریتهای بسیج

ماموریتهای بسیج

جذب و آموزش عمومی آحاد مردم و سازماندهی و تجهیز و بکارگیری آنان در رده های مقاومت بمنظور تشکیل ارتش بیست میلیونی و مقاومت مردمی در دفاع از کشور و انقلاب و دستآوردهای آن

بروشور عفاف و حجاب