امروز : سه شنبه بیست و دوم آبان 1397
لیست شماره تلفن های داخلی دانشگاه صنعتی قم
حوزه ریاستحوزه معاونت اداری مالیآقای دکتر علیرضا مبینیهیات علمی برق مخابرات207
دکتر جلال رضائي نورریاست103آقای مهندس ابوالفضل یاریمعاونت اداری مالی106آقای دکترعبدالرضا رسولی کناریمدیر گروه کامپیوتر114
آقای علیرضا نیک پورمدیر دفتر ریاست130آقای مجتبی صداقتمسئول دفتر162خانم دکتر محبوبه شمسیهیات علمی گروه کامپیوتر114
آقای فرشاد عربمسئول دفتر 107

آقای محمد نوری خضرآبادکارشناس دفتر فنی122   
   خانم دلاوری       کارشناس روابط عمومی175حوزه مدیریت اداریدانشکده فنی و مهندسی
   آقای ابوالفضل یوسفیمدیر اداری145آقای دکتر مهدی محسنیسرپرست دانشکده168
   آقای احمد احمدآبادیکارشناس کارگزینی135خانم علیشاهیکارشناس آموزش 166
حوزه طرح و برنامهآقای علی جعفریکارشناس اداری174آقای نصرت الله صدیقیکارشناس آموزش 166
آقای علیرضا نیک پورمدیر طرح و برنامه130آقای رضا زلفی گلکارشناس امور اداری120   
آقای قاسم مرادیکارشناس طرح و برنامه147آقای فرامرز اصغری تکداممسئول خرید و کارپرداز222 آقای دکتر جعفر خادم زادههیات علمی پلیمر173
حوزه حراستحوزه مدیریت مالیآقای دکتر محسن محمدی مدیرگروه پلیمر181
 آقای دکترسیدمحمدعلی آل عمرانی نژادمدیر حراست108آقای سعید بداقیمدیر مالی 142آقای دکتر علیرضا عزیزیهیات علمی پلیمر181
آقای سیدمرتضی موسوی کارشناس حراست 126خانم کاظمیکارشناس مالی119آقای دکتر مصطفی طالبی هیات علمی  مکانیک182
              خانم هنگیکارشناس حراست 125آقای ابوالفضل یوسفیکارشناس مالی118آقای دکتر مهدی محسنیهیات علمی مکانیک182
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریآقای محمد ولی باباجانیکارشناس مالی140آقای دکتر جعفر قنبری هیات علمی مکانیک183
حجت‌الاسلام شریفی دوستمسئول نهاد123خانم دانایی فرکارشناس مالی213آقای دکتر مهدی صاحبیمدیر گروه مکانیک 
حجت‌الاسلام سید محمود فخرالاسلامی طباطبایی معاون نهاد161آقای مهدی موسی زادهامین اموال211آقای دکترجهان تقی زادههیات علمی مکانیک184
آقای حسینیمدیر اجرایی نهاد 123   آقای دکترعبدالرضا کریمی هیات علمی عمران184
حوزه فرهنگیحوزه پژوهشآقای دکتر بیت اله بدرلوهیات علمی عمران185
حجت‌الاسلام سید محمود فخرالاسلامی طباطبایی مدیر فرهنگی و اجتماعی179آقای دکتر مجتبی حیدریمدیر پژوهش150آقای دکتر محمد صادق محبیهیات علمی مکانیک 
آقای حمید رضا جعفریکارشناس فرهنگی و اجتماعی178آقای سید عبدالله بیکاییکارشناس پژوهش117آقای دکتربایرامعلی محمدنژادهیات علمی عمران186
آقای علی مرادی کارشناس فرهنگی و اجتماعی  178خانم فریدونیمسئول انفورماتیک163آقای دکترمسعود عامل سخیهیات علمی عمران187
   آقای محسن طاهریکارشناس انفورماتیک154آقای دکترمرتضی جیریاییهیات علمی عمران187
 گروه معارفآقای حسنعلی حقدوستکارشناس انفورماتیک133آقای دکترمحمدرضا مرجانیهیات علمی صنایع188
حجت‌الاسلام امیدیانمدیر گروه169خانم نوابیکارشناس کتابخانه137آقای دکترفاضل حاجی زادههیات علمی صنایع189
دفتر گروه های مجازیآزمایشگاه فیزیک 1و 2آزمایشگاه138   
  128حوزه آموزش کل آقای دکتر قربانعلی محمدی خشویی هیات علمی صنایع206
دبیر خانه دانشگاهآقای دکتر فضل الله آقا محمدی
معاونت آموزش151آقای دکتر امیر کاریهیات علمی عمران 
آقای  محمد محمدیدبیر خانه214آقای دکتر سید محمد دهقانمدیر آموزش148آقای دکترعلی عطارزادههیات علمی عمران 
   خانم سبحانیمسئول دفتر177دانشکده علوم پایه
دفتر ارتباط با صنعتخانم گشتاسبی کارشناس تحصیلات تکمیلی 124آقای دکتر بهمن خسرویسرپرست دانشکده 193
آقای دکتر جواد راستی مدیر کارآفرینی128آقای  بهروز بیاتکارشناس آموزش کل131خانم سبحانیکارشناس آموزش 192
آقای عبدالغفار حقیقی مقدمکارشناس  128   آقای دکتر بهمن بابایار رازلیقیمدیرگروه ریاضی194
حوزه معاونت دانشجوییفارغ التحصیلانسرکار خانم دکتر بهناز فرنامهیات علمی ریاضی196
آقای دکتر عبدالرضا کریمیمعاونت دانشجویی و فرهنگی105قای صادق جلودار کارشناس آموزش157آقای دکتر مهرزاد قربانیهیات علمی ریاضی200
آقای دکتر محمد کریمیمدیر تربیت بدنی158دانشکده برق و کامپیوتر آقای دکتر بهمن خسروی هیات علمی ریاضی201
خانم سوهانیان مسئول دفتر و کارشناس دانشجویی170آقای دکترهادی زیانی سرپرست دانشکده 114آقای دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد هیات علمی ریاضی201
خانم بهرامیکارشناس امور خوابگاه خواهران152 مسئول آزمایشگاه برق132آقای دکتر مهدی سلیمانیهیات علمی فیزیک 193
آقای شاه قلعهکارشناس تربیت بدنی158آقای حاتم نیاکارشناس آموزش 204سرکار خانم دکتر لیلا لوائی یانسهیات علمی فیزیک198
آقای صادق دارابیمسئول خوابگاه 155خانم درویش زادهکارشناس آموزش203سرکار خانم دکتر محبوبه قلندریمدیر گروه انرژی198
آقای یوسف ملکیمسئول تغذیه155آقای دکتر جواد  شریفی مدیر گروه برق کنترل190آقای دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتیهیات علمی فیزیک199
آقای منصور رحیمیمدیر دانشجویی144آقای دکتر شهرام نصرتی ساربانقلیهیات علمی برق کنترل190آقای دکتر سپهر اربابی بیدگلیهیات علمی فیزیک199
دکتر عباس پور احمدیمسئول مرکز بهداشت156   آقای دکتر حسین پورقاسمیانهیات علمی زبان195
آقای احد حمیدیکارپرداز دانشجویی155آقای دکتر احسان نجفی  هیات علمی برق قدرت185آقای دکتر محمدهادی مشکوه ساداتمدیر گروه شیمی195
بسیج دانشجوییآقای دکترسعید حسن زادههیات علمی برق قدرت134سرکارخانم دکتر خدیجه ربیعی فرادنبههیات علمی شیمی196
آقای افشارمدیر159آقای دکتر مجتبی حیدریهیات علمی برق قدرت150آبدارخانه
انجمن اسلامیآقای دکتر مهدی بکرانیهیات علمی برق مخابرات207آقای یدا... مرادیآبدارخانه221
آقای موسویدبیر204آقای دکتر روزبه رجبیهیات علمی برق مخابرات134آقای محمود محمدی خواهآبدارخانه197
انجمن علمی نخبگانآقای دکتر سیدمحمد دهقانمدیر گروه برق مخابرات160مرکز جذب
آقای محمدسهیل باقریاندبیر191آقای دکتر یاسر عطارایزیهیات علمی برق مخابرات160خانم  طاوسیکارشناس165

 

 

 

 

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir