امروز : جمعه هفتم اردیبهشت 1397
لیست شماره تلفن های داخلی دانشگاه صنعتی قم
حوزه ریاستحوزه معاونت اداری مالیآقای دکتر علیرضا مبینیهیات علمی برق مخابرات207
دکتر بهرام خوشنویسانریاست103آقای مهندس ابوالفضل یاریمعاونت اداری مالی106آقای دکترعبدالرضا رسولی کناریمدیر گروه کامپیوتر114
آقای علیرضا نیک پورمدیر دفتر ریاست130آقای مجتبی صداقتمسئول دفتر162خانم دکتر محبوبه شمسیهیات علمی گروه کامپیوتر114
آقای علی جعفریمسئول دفتر 107
115
آقای محمد نوری خضرآبادکارشناس دفتر فنی122   
   خانم دلاوری       کارشناس روابط عمومی175حوزه مدیریت اداریدانشکده فنی و مهندسی
آقای فرشاد عربکارشناس روابط عمومی175آقای فرامرز رضایی پویامدیر اداری145آقای دکتر مهدی محسنیسرپرست دانشکده168
   آقای احمد احمدآبادیکارشناس کارگزینی135آقای بهروز بیاتکارشناس آموزش 166
حوزه طرح و برنامهخانم عسگریکارشناس اداری174آقای نصرت الله صدیقیکارشناس آموزش 166
آقای علیرضا نیک پورمدیر طرح و برنامه130آقای رضا زلفی گلکارشناس امور اداری120   
آقای قاسم مرادیکارشناس طرح و برنامه147آقای فرامرز اصغری تکداممسئول خرید و کارپرداز222 آقای دکتر جعفر خادم زادههیات علمی پلیمر173
حوزه حراستحوزه مدیریت مالیآقای دکتر محسن محمدی مدیرگروه پلیمر181
 آقای فرامرز رضایی پویامدیر حراست108آقای سعید بداقیمدیر مالی 142آقای دکتر علیرضا عزیزیهیات علمی پلیمر181
آقای سیدمرتضی موسوی کارشناس حراست 126خانم کاظمیکارشناس مالی119آقای دکتر مصطفی طالبی مدیرگروه مکانیک182
   خانم هنگیکارشناس حراست 125آقای ابوالفضل یوسفیکارشناس مالی118آقای دکتر مهدی محسنیهیات علمی مکانیک182
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریآقای محمد ولی باباجانیکارشناس مالی140آقای دکتر جعفر قنبری هیات علمی مکانیک183
حجت‌الاسلام شریفی دوستمسئول نهاد123خانم دانایی فرکارشناس مالی213آقای دکتر مهدی صاحبیهیات علمی مکانیک 
آقای حمید صادقی مبارزکارشناس نهاد برادران123آقای مهدی موسی زادهامین اموال211آقای دکترجهان تقی زادههیات علمی مکانیک184
      آقای دکترعبدالرضا کریمی هیات علمی عمران184
حوزه فرهنگیحوزه پژوهشآقای دکتر بیت اله بدرلوهیات علمی عمران185
آقای عباس دلیرمدیر فرهنگی179آقای دکتر مجتبی حیدریمدیر پژوهش150آقای دکتر محمد صادق محبیهیات علمی مکانیک 
حجت‌الاسلام طباطبایی کارشناس فرهنگی161آقای سید عبدالله بیکاییکارشناس پژوهش117آقای دکتربایرامعلی محمدنژادهیات علمی عمران186
آقای علی مرادی کارشناس فرهنگی178خانم فریدونیمسئول انفورماتیک163آقای دکترمسعود عامل سخیهیات علمی عمران187
   آقای محسن طاهریکارشناس انفورماتیک154آقای دکترمرتضی جیریاییهیات علمی عمران187
 گروه معارفآقای حسنعلی حقدوستکارشناس انفورماتیک133آقای دکترمحمدرضا مرجانیهیات علمی صنایع188
حجت‌الاسلام امیدیانمدیر گروه169خانم نوابیکارشناس کتابخانه137آقای دکترفاضل حاجی زادههیات علمی صنایع189
دفتر گروه های مجازیآزمایشگاه فیزیک 1و 2آزمایشگاه138   
  128حوزه آموزش کل آقای دکتر قربانعلی محمدی خشویی هیات علمی صنایع206
دبیر خانه دانشگاهآقای دکتر محمد فداییمعاونت آموزش151آقای دکتر امیر کاریهیات علمی عمران 
آقای علی حاجی ابراهیمیدبیر خانه228آقای دکتر سید محمد دهقانمدیر آموزش148آقای دکترعلی عطارزادههیات علمی عمران 
آقای  محمد محمدی دبیر خانه214خانم تیموریمسئول دفتر177دانشکده علوم پایه
دفتر ارتباط با صنعتخانم گشتاسبی کارشناس تحصیلات تکمیلی 124آقای دکتر بهمن خسرویسرپرست دانشکده 193
آقای دکتر جواد راستی مدیر کارآفرینی128آقای صادق جلودار کارشناس آموزش کل131خانم سبحانیکارشناس آموزش 192
آقای عبدالغفار حقیقی مقدمکارشناس  128   آقای دکتر بهمن بابایار رازلیقیمدیرگروه ریاضی194
حوزه معاونت دانشجوییفارغ التحصیلانسرکار خانم دکتر بهناز فرنامهیات علمی ریاضی196
آقای دکترجعفر قنبریمعاونت دانشجویی و فرهنگی105خانم علیشاهیکارشناس آموزش157آقای دکتر مهرزاد قربانیهیات علمی ریاضی200
آقای دکتر محمد کریمیمدیر تربیت بدنی158دانشکده برق و کامپیوتر آقای دکتر بهمن خسروی هیات علمی ریاضی201
خانم سوهانیان مسئول دفتر و کارشناس دانشجویی170آقای دکترهادی زیانی سرپرست دانشکده 114آقای دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد هیات علمی ریاضی201
خانم بهرامیکارشناس امور خوابگاه خواهران152آقای مهرداد حاجی احمدیمسئول آزمایشگاه برق132آقای دکتر مهدی سلیمانیهیات علمی فیزیک 193
آقای مرتضی پایمزدکارشناس تربیت بدنی158آقای حاتم نیاکارشناس آموزش 204سرکار خانم دکتر لیلا لوائی یانسهیات علمی فیزیک198
آقای حسن فرهادیمسئول خوابگاه 155خانم درویش زادهکارشناس آموزش203سرکار خانم دکتر محبوبه قلندریهیات علمی فیزیک198
آقای حمید رضا جعفری مسئول تغذیه155آقای دکتر جواد  شریفی مدیر گروه برق کنترل190آقای دکتر انوشه لطیفی شاهاندشتیهیات علمی فیزیک199
آقای منصور رحیمیمدیر دانشجویی144آقای دکتر شهرام نصرتی ساربانقلیهیات علمی برق کنترل190آقای دکتر سپهر اربابی بیدگلیهیات علمی فیزیک199
دکتر عباس پور احمدیمسئول مرکز بهداشت156   آقای دکتر حسین پورقاسمیانهیات علمی زبان195
آقای احد حمیدیکارپرداز دانشجویی155آقای دکتر احسان نجفی  هیات علمی برق قدرت185آقای دکتر محمدهادی مشکوه ساداتهیات علمی شیمی195
بسیج دانشجوییآقای دکترسعید حسن زادههیات علمی برق قدرت134سرکارخانم دکتر خدیجه ربیعی فرادنبههیات علمی شیمی196
آقای افشارمدیر159آقای دکتر مجتبی حیدریهیات علمی برق قدرت150آبدارخانه
انجمن اسلامیآقای دکتر مهدی بکرانیهیات علمی برق مخابرات207آقای یدا... مرادیآبدارخانه221
آقای موسویدبیر204آقای دکتر روزبه رجبیهیات علمی برق مخابرات134آقای محمود محمدی خواهآبدارخانه197
انجمن علمی نخبگانآقای دکتر سیدمحمد دهقانمدیر گروه برق مخابرات160مرکز جذب
آقای محمدسهیل باقریاندبیر191آقای دکتر یاسر عطارایزیهیات علمی برق مخابرات160خانم  طاوسیکارشناس165

 

 

 

 

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir